جمعه 24 آذر 1396  | fa/ Türkçe
 |  ورود
حداقل
 

اتاق های بازرگانی ترکیه

اتاق بازرگانی استانبول 

Address: Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA

Phone +90 (312) 218 20 00 (PBX)

Fax: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92 - 93

e-mail:info@tobb.org.tr

Web : www.tobb.org.tr

  اتحادیه های اتاق بازرگانی

 website: http://www.izto.org.tr/IZTO/TC

 به تدریج اتاق های بازرگانی ترکیه به این مجموعه اضافه می شود